loading

Общи условия за ползване на amelicakes.com

1. Данни на търговеца

 • Фирмено наименование: “СТТ-Импекс” ЕООД, дружество с ограничена отговорност регистрирано и осъществяващо дейността си съобразно действащото българско законодателството.
 • Седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив.
 • Данни за контакт: email: ameli_cakes@abv.bg, тел: 0897/083 - 240.

2. Предмет на дейност и обхват

 • Настоящите Общи условия имат за предмет регулирането на отношенията възникващи между “СТТ-Импекс” ЕООД, в качеството му на „Оператор” на сайт с наименование amelicakes.com и посетителите и клиентите на този сайт, в качеството им на „ Потребители.
 • Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Oбщи условия, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът amelicakes.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
 • Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта amelicakes.com
 • Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в брауз ъра на потребителя.

3. Пояснение на използваните термини

 • "Интернет сайт" - е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, достъпна чрез домейна amelicakes.com, собственост и администриран от ОПЕРАТОРА.
 • "Интерфейс" - комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • "Браузър" - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 • "Потребител" - всяко лице,осъществило достъп до сайта или чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.
 • "Случайно събитие" - е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

4. Предмет на договора

 • Достъп до интернет сайта - Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до интернет сайта и не поема отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до интернет сайта. Операторът си запазва правото да спира интернет сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително и поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 • Промени в Общите условия - Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни по всяко време от оператора. Измененията влизат в сила и са задължителни за потребителите от момента на тяхното публикуване на сайта. За услугите, предоставени преди датата на влизане на промените в общите условия, се прилагат общите условия действали към момента на предоставяне.

5. Условия за ползване

 • amelicakes.com представлява интернет сайт, достъпен в интернет, на който се предоставя информация за производството на фирмата под формата на снимков материал. Изображенията в сайта са изключително право на “СТТ-Импекс” ЕООД и всякакво копиране или използване е абсолютно забранено, освен при изричното съгласие на производителя.
 • Защита на интелектуалната собственост - Авторското и сродните на авторското право права върху интелектуалната собственост, съдържащи се на сайта, включително но не само неговия дизайн, начин на структуриране на информацията, рубрики, изображения и други принадлежат на оператора. Без изрично съгласие на носителя на авторското право други лица нямат право да използват или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат изцяло или от части съдържанието и/или оформлението на сайта.

6. Защита на личните данни

 • В amelicakes.com защитата на личните ви данни е важна, затова ви предоставяме информация за това как оперираме с тях и как ги съхраняваме. Продаването на лични данни на трети лица е недопустимо.
 • Лог файлове – като повечето уеб сайтове, ние събираме и използваме информацията в лог файловете. Тази информация включва вашият интернет адрес, интернет доставчикът ви, браузърът, който използвате, часът на достъп и коя страница сте посетили в нашия сайт.
 • Cookies и Web Beacons - Използваме cookies за да съхраняваме информация за предпочитанията ви в нашия сайт. Също така използваме реклами на трети лица като подкрепа на amelicakes.com. Някои от тези рекламодатели могат да използват технологиите, като например бисквитки и уеб паяци, когато рекламират в нашия сайт, който също така ще изпрати на тези рекламодатели (като Google чрез Google AdSense програмата) информация, включително IP адрес, вашият Интернет доставчик,браузъра, който използвате, за да посетите нашия сайт, а в някои случаи, независимо дали имате инсталиран Flash. Това обикновено се използва за geotargeting или показване на определени реклами на базата на конкретни сайтове, които сте посещавали (като например показва готварски обяви на някой, който често посещава сайтове за готвене). Можете да изберете да деактивирате или избирателно изключване нашите бисквитки или бисквитките на третата страна в настройките на вашия браузър, или от управлението на преференции в програми като Norton Internet Security. Все пак, това може да повлияе на начина, по който са способни да взаимодействат с нашия сайт, както и други сайтове. Това може да включва невъзможността да се логнете за услуги или програми, или да влезете във форуми или сметки.
Top